Forum for vitenskap og demokrati
Etterlyst: Thunberg-effekten i akademia - Intervju av Arne Johan Vetlesen med Anders Johansen

Etterlyst: Thunberg-effekten i akademia - Intervju av Arne Johan Vetlesen med Anders Johansen

April 10, 2019

De voksne har sviktet med tanke på å sikre en bærekraftig klode for fremtidige generasjoner. Hvilket ansvar har akademia?

En bølge av skolestreiker, startet av Greta Thunberg i Stockholm i august 2018, har spredd seg til en rekke land over hele verden. Er tiden kommet for at forskerne viser et større borgeransvar, eventuelt i form av aktivisme? Er dette forenlig med samfunnets krav til upartiskhet og objektivitet i akademia, især i kontroversielle politiske spørsmål som norsk oljeutvinning?

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO og sterkt engasjert i klimadebatten. Av  relevante utgivelser kan nevnes The Denial of Nature (2015), Hva skal vi svare våre barn? (m/ Rasmus Willig, 2018) og Cosmologies of the Anthropocene (2019).

I etterkant av foredraget ble Arne Johan Vetlesen intervjuet av Anders Johansen. Møtet og det påfølgende intervjuet var i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Intervjuet er også publisert hos Bergen Globals podcastkanal.

Arne Johan Vetlesen: Etterlyst: Thunberg-effekten i akademia

Arne Johan Vetlesen: Etterlyst: Thunberg-effekten i akademia

April 10, 2019

De voksne har sviktet med tanke på å sikre en bærekraftig klode for fremtidige generasjoner. Hvilket ansvar har akademia?

En bølge av skolestreiker, startet av Greta Thunberg i Stockholm i august 2018, har spredd seg til en rekke land over hele verden. Er tiden kommet for at forskerne viser et større borgeransvar, eventuelt i form av aktivisme? Er dette forenlig med samfunnets krav til upartiskhet og objektivitet i akademia, især i kontroversielle politiske spørsmål som norsk oljeutvinning?

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO og sterkt engasjert i klimadebatten. Av  relevante utgivelser kan nevnes The Denial of Nature (2015), Hva skal vi svare våre barn? (m/ Rasmus Willig, 2018) og Cosmologies of the Anthropocene (2019).

Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål, og blir arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen.

Møteleder: Anders Johansen

Fredrik W. Thue og Kai Peter Østberg: Faglig autonomi og ytringsfrihet

Fredrik W. Thue og Kai Peter Østberg: Faglig autonomi og ytringsfrihet

December 12, 2018

Faglig autonomi og ytringsfrihet

Tanken om faglig autonomi for profesjonene er et bærende element i en liberal og demokratisk samfunnsorden.

Kai Peter Østberg redegjør for denne tankens tidlige historie både i opplysningstidens Frankrike og i den dansk-norske eneveldetradisjonen. I siste del av foredraget blir perspektivet snudd 180 grader: I vår tid har nettopp demokratisk og liberal rettighetstenkning blitt en av de viktigste utfordringene for profesjonenes faglige handlefrihet innen en rekke menneskebehandlende profesjoner, særlig innen utdannings- og helsefeltet. Fører konflikten mellom faglig basert skjønnsutøvelse og rettsliggjøring til at profesjonsutøvernes ambisjoner om å gjøre noe godt og riktig overskygges av frykten for å gjøre noe galt? 

Fredrik W. Thue diskuterer forutsetningene for universitets- og høgskoleansattes ytringsfrihet. Historisk kan profesjonenes grad av frihet plasseres på et kontinuum mellom to ytterpunkter. Ved det ene finner vi det sentrale embetsverket med sin strenge lojalitetsplikt, ved det andre professorene med sin vidtgående akademiske frihet. Er det utviklingstrekk i UH-sektoren som tyder på at ytringsfriheten er i ferd med å innskrenkes for forskere og andre grupper av profesjonsutøvere? 

Fredrik W. Thue er professor i profesjonshistorie ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. 

Kai Peter Østberg er førsteamanuensis i eldre historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Møteleder: Henriette Sinding Aasen

Opptak og redigering: Ingjald Pilskog

Mette Andersson: Kampen om vitenskapeligheten

Mette Andersson: Kampen om vitenskapeligheten

October 20, 2018

Hva er forholdet mellom forskning og samfunnsengasjement? Hvordan balansere faglig integritet og politisk ansvar? Hvordan kombinere medborger- og ekspertrollene?

Når vitenskapen beveger seg inn i politisk sensitive felt – klima, likestilling, innvandring og integrering – blir slike spørsmål stilt på spissen. Mette Andersson har undersøkt erfaringer med og holdninger til slike spørsmål blant norske migrasjonsforskere. Når de får merke at den faglige troverdigheten deres blir truet, er det mange som trekker seg fra formidlingsarbeid og offentlig debatt.

Mette Andersson er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun har nylig utgitt boka Kampen om vitenskapeligheten. Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.

Møteleder: Anders Johansen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Åsa Wikforss: Alternativa fakta. Om kunskapen og dess fiender

Åsa Wikforss: Alternativa fakta. Om kunskapen og dess fiender

October 20, 2018

Lyg president Trump? Eller produserer han berre sine eigne «alternative fakta»?

Ifølge Åsa Wikforss er presidenten i USA eit symptom på eit internasjonalt problem. Verda over blir etablert kunnskap og fakta mistenkeleggjort, og det offentlege rommet for dialog om kva som er sant blir borte. Ein av konsekvensane er at demokratiet mister ein viktig basis for rasjonell debatt, ein annan at universitet og forsking blir svekka. I boka Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (2017) hevdar  Wikforss at kunnskaps-aktørane sjølve har ansvar for å ta eit oppgjer med denne relativismen. Har universiteta svikta si oppgåve som forsvarar og formidlar av sanning?

Åsa Wikforss er professor i filosofi ved Stockholms universitet.

Møteleiar: Tor Halvorsen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Noralv Veggeland: Foretaksmodell i akademia?

Noralv Veggeland: Foretaksmodell i akademia?

October 19, 2018

Regjeringen har gått inn for utredning av en organisatorisk foretaksmodell for å sikre universitetenes uavhengighet.

Initiativet har møtt kraftig kritikk. Et opprop som i vår samlet flere tusen underskrifter advarte om at slike ordninger «griper direkte inn den faglige frihet og universitetsdemokratiet – styringsformen blir mer hierarkisk og byråkratisk, og forretningsmessige hensyn forskyver fokus på faglighet og vitenskapelige idealer.» Skal helseforetakene nå være forbilder for universitetene? 

Noralv Veggeland er professor i offentlig politikk ved Høgskolen i Innlandet

Møteleder: Ingjald Pilskog

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Helene Muri: Geofiksing

Helene Muri: Geofiksing

October 19, 2018

Vi har endret vårt klima ved å slippe ut klimagasser i atmosfæren for å drive vårt moderne samfunn. Skal vi nå gå aktivt inn å manipulere klimaet for å forsøke å begrense skadene av det vi allerede har gjort?

«Geoengineering», eller «geofiksing» på godt norsk, omfatter alle bevisste forsøk på å påvirke klimaet. Noen ser dette som jordens redning, andre frykter at det vil forverre problemene. Er løsningen på klimakrisen av teknologisk art? Er det forskningen som skal finne den for oss? Helene Muri har i år publisert blant annet om konsekvensene av å skygge for solen ved å slippe aerosoler opp i atmosfæren og gjøre skyer over havene hvitere. 

Kommentar: Helge Drange

Helene Muri er forsker ved NTNU. Hun har sin doktorgrad i atmosfærisk, oseanografisk og planetarisk fysikk fra Oxford University.
Helge Drange er professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

Sted:           Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:  Ingjald Pilskog

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Dag O. Hessen: Sannhet til salgs

Dag O. Hessen: Sannhet til salgs

October 19, 2018

Universitetene er kommet under press fra en bedriftskultur som setter grunnleggende akademiske verdier i fare.

Økt konkurranse på grunnlag av målbare resultater og med sikte på økonomisk nytte har ført til svekkede kvalitetskrav og storproduksjon av rene trivialiteter. Ingen unngår å merke dette presset i sitt daglige virke «Det er vanskelig å akseptere at jeg ikke har gode nok arenaer til å prøve ut mine beste ideer», skriver Hessen i sin siste bok. «Jeg misliker å stadig måtte skifte fokus, skreddersy søknaden til utlysningens ordlyd og «selge inn» min forskning som mer nytteorientert enn den strengt tatt er.» Må vi avfinne oss med dette? Er det mulig å gjenvinne noen tapte skanser?

Kommentator: Margareth Hagen

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har nylig utgitt boken Sannhet til salgs. Et forsvar for den frie forskningen.
Margareth Hagen er professor i italiensk litteratur og prorektor ved Universitetet i Bergen.

Sted:               Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:      Anders Johansen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Espen Søbye: Statistisk Sentralbyrå og ideen om offisiell statistikk

Espen Søbye: Statistisk Sentralbyrå og ideen om offisiell statistikk

October 18, 2018

Espen Søbye har nylig hevdet at Statistisk Sentralbyrå svikter en viktig oppgave: å være infrastruktur for det offentlige ordskiftet (Morgenbladet nr. 1/5.–11. januar 2018). Striden om Statistisk Sentralbyrå handler ikke først og fremst om Meyer vs. Jensen, men om at Byrået har overlatt viktig statistikkproduksjon til andre aktører eller at denne nå styres av «betalt etterspørsel» og departementene behov. Dermed svekkes innsatsen for å gjøre allmennheten i stand til å kontrollere maktutøving og markedsaktører. Hvorfor er vi kommet i denne situasjonen? Er det for sent å snu? Er Statistisk sentralbyrå i dag i stand til å forsvare ideen om offisiell statistikk?  

Espen Søbye, forfatter, debattant og kritiker, har med noen opphold vært ansatt i Statistisk sentralbyrå siden 1985. Han har gitt ut en rekke arbeider om statistikk, blant annet Tallenes fortellinger (2001) og Folkemengdens bevegelse 1735–2014 (2014). Seinere i år kommer Fakta om olje, som handler om hvordan den kvartalsvise investeringsstatistikken ble til.

Sted:                Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:       Tor Halvorsen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Niels Christian Geelmuyden: Pillebefinnende

Niels Christian Geelmuyden: Pillebefinnende

October 18, 2018

Hvilke interesser styrer utviklingen av kunnskap om legemidlene og deres virkninger? Hvorfor gir forskning finansiert av legemiddelindustrien så mye mer positive resultater enn uavhengig forskning? Hvorfor er det så mye forskning som aldri blir publisert? Er skillet mellom forskning og markedsføring i ferd med å bli utydelig? Hvor mye penger står på spill? Hvor mye liv og helse?

Kommentatorer: Edvin Schei og Roger Strand

Niels Christian Geelmuyden er journalist og forfatter. I seinere år har han utgitt flere samfunnskritiske bøker om mat, drikke og medisiner. Med Sunnheten på bordet (2016) vant han i fjor sølvmedalje i kokebøkenes VM i kategorien helse og ernæring. Pillebefinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar? (2017) er hans foreløpig siste bidrag på dette feltet. 

Edvin Schei er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
Roger Strand er professor ved Senter for vitenskapsteori, UiB.

Tid:                torsdag 18. januar 2018, kl. 15.00 – 16.30
Sted:              Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:      Anders Johansen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.