Forum for vitenskap og demokrati

Fredrik W. Thue og Kai Peter Østberg: Faglig autonomi og ytringsfrihet

December 12, 2018

Faglig autonomi og ytringsfrihet

Tanken om faglig autonomi for profesjonene er et bærende element i en liberal og demokratisk samfunnsorden.

Kai Peter Østberg redegjør for denne tankens tidlige historie både i opplysningstidens Frankrike og i den dansk-norske eneveldetradisjonen. I siste del av foredraget blir perspektivet snudd 180 grader: I vår tid har nettopp demokratisk og liberal rettighetstenkning blitt en av de viktigste utfordringene for profesjonenes faglige handlefrihet innen en rekke menneskebehandlende profesjoner, særlig innen utdannings- og helsefeltet. Fører konflikten mellom faglig basert skjønnsutøvelse og rettsliggjøring til at profesjonsutøvernes ambisjoner om å gjøre noe godt og riktig overskygges av frykten for å gjøre noe galt? 

Fredrik W. Thue diskuterer forutsetningene for universitets- og høgskoleansattes ytringsfrihet. Historisk kan profesjonenes grad av frihet plasseres på et kontinuum mellom to ytterpunkter. Ved det ene finner vi det sentrale embetsverket med sin strenge lojalitetsplikt, ved det andre professorene med sin vidtgående akademiske frihet. Er det utviklingstrekk i UH-sektoren som tyder på at ytringsfriheten er i ferd med å innskrenkes for forskere og andre grupper av profesjonsutøvere? 

Fredrik W. Thue er professor i profesjonshistorie ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. 

Kai Peter Østberg er førsteamanuensis i eldre historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Møteleder: Henriette Sinding Aasen

Opptak og redigering: Ingjald Pilskog